Program

I dzień (13 maja, piątek):

12:00-12:15

otwarcie konferencji i powitanie Gości
  • Piotr Grzelak – Zastępca Prezydent Miasta Gdańska ds. Planowania Przestrzennego
  • Michał Glaser – Prezes Zarządu Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot
  • dr hab. Jakub H. Szlachetko – Prezes Zarządu Instytutu Metropolitalnego
  • Małgorzata Żmudka -Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

SESJA I
12:15-13:00

„Reforma systemu planowania przestrzennego. Prezentacja rządowych projektów ustaw” 
moderator: dr hab. Jakub H. Szlachetko, UG

12:15-13:00

Łukasz Marciniak, z-pca Dyrektora Departamentu Polityki Przestrzennej Ministerstwa Rozwoju i Technologii (Prezentacja założeń reformy systemu planowania przestrzennego połączona z dyskusją)

SESJA II
13:00-15:20

„Pozaprawne uzasadnienie zrównoważonego planowania przestrzennego”
moderator: prof. dr hab. Bartłomiej Rakoczy

13:00-13:05

prof. dr hab. Piotr Lorens, PG (Zrównoważone planowanie – kwestie podstawowe)

13:05-13:20

Witold Warczewski, Instytut Rozwoju Terytorialnego (Ład przestrzenny jako cel planowania przestrzennego w równoważeniu rozwoju)

13:20-13:35

dr hab. Izabela Mironowicz, prof. PG, mgr Robert Skrzypczyński, Politechnika Wrocławska (Od zrównoważonego rozwoju do dewzrostu. Paradygmaty społeczno-gospodarcze odrzucające wzrost i ich implikacje dla planowania przestrzennego)

13:35-13:50

dr hab. Jarosław Czochański, prof. PG (Jakość – środowiska, krajobrazu, warunków życia i zarządzania przestrzenią  – jako determinanta zrównoważonego planowania i rozwoju)

13:50-14:05

r. pr.  Krzysztof Gruszecki (Wpływ zmian w środowisku na planowanie przestrzenne)

14:05-14:20

arch. Piotr Żelaznowski, Instytut Metropolitalny (Adaptacyjność klimatyczna miast – wyzwania, kierunki i przyszłość net-zero)

14:20-14:35

Bogumiła Olkowska, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Zdrowie człowieka jako determinanta zrównoważonego planowania przestrzennego)

14:35-14:50

dr hab. Mariusz Szyrski, prof. UKSW, mgr Karolina Chról, UKSW (Blackout i planowanie przestrzenne. Nowe wyzwania dla samorządu terytorialnego)

14:50-15:05

dr Katarzyna Szlachetko, UG (Pozaprawne determinanty zrównoważonego planowania oświetlenia zewnętrznego)

15:20-16:20

Obiad

SESJA III
16:20-18:00

„Zasada zrównoważonego rozwoju w planowaniu przestrzennym”
moderator: prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski 

16:20-16:35

prof. dr hab. Tomasz Bąkowski, UG (Diagnoza węzłowych problemów regulacji prawnej planowania i zagospodarowania przestrzennego)

16:35-16:50

dr hab. Dorota Pyć, prof. UG (Zrównoważony rozwój w morskim planowaniu przestrzennym)

16:50-17:05

dr hab. Katarzyna Małysa-Sulińska, prof. UJ (Decyzje lokalizacyjne a zrównoważony rozwój)

17:05-17:20

dr hab. Jerzy Jendrośka, prof. UO (Zrównoważone planowanie przestrzenne w Polsce w świetle Europejskiego Zielonego Ładu: zastosowanie taxonomii i zasady „nie czyń poważnych szkód” w procedurach oceny strategicznej i oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko)  

17:20-17:35

dr hab. Łukasz Mikuła, prof. UAM (Zrównoważone planowanie przestrzenie w skali obszaru metropolitalnego – wyzwania i doświadczenia)

17:35-17:50

Łukasz Sykała, Instytut Rozwoju Miast i Regionów (Zrównoważone terytorialnie planowanie przestrzenne. Obszary funkcjonalne i obszary strategicznej interwencji w polityce przestrzennej polskich województw)

18:00

Podsumowanie I dnia konferencji

20:00

Wydarzenie towarzyszące

II dzień (14 maja, sobota):

SESJA IV 
9:00-11:00

„Narzędzia zrównoważonego planowania przestrzennego. Wnioski de lege lata i postulaty de lege ferenda” (1)
moderator: 

09:00-09-15

dr Radosław Mędrzycki, UKSW (Strategie rozwoju jednostek samorządu terytorialnego jako element zrównoważonego planowania przestrzennego)

09:15-09:30

 mgr inż. Natalia Sierpińska, Stowarzyszenie Metropolia Krakowska (Kształtowanie sprawnego systemu gospodarowania przestrzenią w Metropolii Krakowskiej na podstawie modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej)

09:30-09:45

dr Piotr Fogel, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (Czy bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę jest właściwym narzędziem do kształtowania zrównoważonej polityki przestrzennej w gminie?)

09:45-10:00

dr hab. inż. arch. Michał Stangel, prof. PŚ (Planowanie nowych obszarów miejskich w kontekście zrównoważonego rozwoju: od koncepcji do dokumentów planistycznych)

10:00-10:15

prof. dr hab. Bartosz Rakoczy, UMK (Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako instrument ochrony środowiska)

10:15-10:30

dr Lucyna Staniszewska, UAM (Zarządzanie przyrodą w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego)

11:00-11:15

Przerwa

SESJA V
11:15-12:45

„Narzędzia zrównoważonego planowania przestrzennego. Wnioski de lege lata i postulaty de lege ferenda” (2)
moderator: dr hab. Łukasz Mikuła, prof. UAM

11:15-11:30

 mgr inż. arch. Agnieszka Rózga-Micewicz, OMGGS (Kontekst adaptacji i mitygacji do zmian klimatu)

11:30-11:45

mgr Maria Majewska, New Mobility Manager Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (Strefy czystego transportu)

11:45-12:00

prof. dr hab. Marek Szewczyk, UAM (Uchwały antysmogowe)

12:15-12:30

mgr Magdalena Biernacka, UŁ (Tereny zieleni a (nie)zrównoważone planowanie przestrzenne)

12:30-12:45

dr inż. Radosław Szczerbowski, Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania, kierownik Oddziału Miejskiego Energetyka (Samorządowe inwestycje w sektorze energetyki odnawialnej)

12:45-13:15

Przerwa

SESJA VI
13:15-15:00

moderator: dr hab. Jarosław Czochański, prof. UG

13:13-13:30

dr Maciej Kruś, UAM i mgr Kamil Tychmanowicz, UAM (Agro Fotowoltaika jako narzędzie ochrony gruntów rolnych)

13:30-13:45

dr Anna Fogel, Narodowy Instytut Dziedzictwa (Krajobraz zabytkowy w planowaniu przestrzennym wobec zmian klimatu)

13:45-14:00

dr Lucyna Staniszewska, UAM i  dr Maciej Kruś, UAM (Ekologiczne materiały budowlane)

14:00-14:15

dr Iryna Kostetska,  National University of Life and Environmental Sciences of Ukrainę (Perspektywy zrównoważonego rozwoju monoprofilowych jednostek terytorialnych  Zachodniego Donbasu (Ukraina))

14:15-14:30

dr Aleksander Jakubowski, UW (Konstytucyjne determinanty reformy planowania przestrzennego)

14:30-14:40

Komunikaty:

  • dr Małgorzata Szymańska, UMCS (Terytorializacja jako narzędzie zrównoważonego planowania przestrzennego)

15:00

Zakończenie konferencji