Materiały

dr hab. Izabela Mironowicz, prof. PG, mgr Robert Skrzypczyński, Politechnika Wrocławska (Od zrównoważonego rozwoju do dewzrostu. Paradygmaty społeczno-gospodarcze odrzucające wzrost i ich implikacje dla planowania przestrzennego)

dr hab. Jarosław Czochański, prof. PG (Jakość – środowiska, krajobrazu, warunków życia i zarządzania przestrzenią  – jako determinanta zrównoważonego planowania i rozwoju)

arch. Piotr Żelaznowski, Instytut Metropolitalny (Adaptacyjność klimatyczna miast – wyzwania, kierunki i przyszłość net-zero)

Bogumiła Olkowska, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Zdrowie człowieka jako determinanta zrównoważonego planowania przestrzennego)

dr Katarzyna Szlachetko, UG (Pozaprawne determinanty zrównoważonego planowania oświetlenia zewnętrznego)

dr hab. Dorota Pyć, prof. UG (Zrównoważony rozwój w morskim planowaniu przestrzennym)

dr hab. Jerzy Jendrośka, prof. UO (Zrównoważone planowanie przestrzenne w Polsce w świetle Europejskiego Zielonego Ładu: zastosowanie taxonomii i zasady „nie czyń poważnych szkód” w procedurach oceny strategicznej i oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko

dr hab. Łukasz Mikuła, prof. UAM (Zrównoważone planowanie przestrzenie w skali obszaru metropolitalnego – wyzwania i doświadczenia)

Łukasz SykałaInstytut Rozwoju Miast i Regionów (Zrównoważone terytorialnie planowanie przestrzenne. Obszary funkcjonalne i obszary strategicznej interwencji w polityce przestrzennej polskich województw)

 mgr inż. Natalia Sierpińska, Stowarzyszenie Metropolia Krakowska (Kształtowanie sprawnego systemu gospodarowania przestrzenią w Metropolii Krakowskiej na podstawie modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej)

dr Piotr Fogel, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (Czy bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę jest właściwym narzędziem do kształtowania zrównoważonej polityki przestrzennej w gminie?)

dr hab. inż. arch. Michał Stangel, prof. PŚ (Planowanie nowych obszarów miejskich w kontekście zrównoważonego rozwoju: od koncepcji do dokumentów planistycznych)

 mgr inż. arch. Agnieszka Rózga-Micewicz, OMGGS (Kontekst adaptacji i mitygacji do zmian klimatu)

mgr Maria Majewska, New Mobility Manager Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (Strefy czystego transportu)

mgr Magdalena Biernacka, UŁ (Tereny zieleni a (nie)zrównoważone planowanie przestrzenne)

dr Iryna Kostetska,  National University of Life and Environmental Sciences of Ukrainę (Perspektywy zrównoważonego rozwoju monoprofilowych jednostek terytorialnych  Zachodniego Donbasu (Ukraina))