Rada Naukowa

  • Prof. dr hab. Tomasz Bąkowski (Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański)
  • Prof. dr hab. Marek Szewczyk (Kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens

Kierownik Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego, Wydział Architektury, Politechnika Gdańska


Architekt Miasta Gdańska (od 2021 r.), stypendysta Fulbrighta, aktywnie zaangażowany w prace komitetów naukowych (m.in. w ramach struktur Polskiej Akademii Nauk) oraz stowarzyszeń profesjonalnych (m.in. ISOCARP, TUP, ICOMOS-u oraz TICCIH). Pracuje także przy planowaniu i realizacji różnego rodzaju projektów i przedsięwzięć urbanistycznych, związanych przede wszystkim z transformacją i odnową miast.

Prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski

Katedra Prawa Gospodarczego, Instytut Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej, Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku specjalizujący się w problematyce prawa administracyjnego, zwłaszcza planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz prawa samorządu terytorialnego. Autor i redaktor licznych publikacji z tego zakresu, w tym Systemu prawa administracyjnego oraz wielokrotnie wznawianych komentarzy do ustaw: o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, samorządu terytorialnego i prawa budowlanego. W przeszłości ekspert i doradca naczelnych i centralnych organów państwa wpływający wiedzą ekspercką na kształt rozwiązań prawnych w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego. Inicjator powołania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego i jej pierwszy przewodniczący.

Prof. dr hab. Hubert Izdebski 

Dyrektor Instytutu Prawa w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie

Profesor w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym, dyrektor Instytutu Prawa; em. prof. zwycz. w Uniwersytecie Warszawskim, Wydział Prawa i Administracji; wykładał na uniwersytetach m.in. w Lille II, Poitiers, Genewie i Paryżu I; członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (2003-2016) i jej sekretarz (2011-2016), członek-korespondent Polskiej Akademii Nauk (od 2016), członek rzeczywisty Towarzystwa Naukowego Warszawskiego; adwokat, radca prawny; autor (lub współautor) m.in. 31 książek z zakresu prawa publicznego oraz jego podstaw teoretycznych i historycznych; od 1989 r. zaangażowany w prace legislacyjne z zakresu administracji publicznej oraz szkolnictwa wyższego i stopni naukowych; odznaczony m.in. Odznaką Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego (2015).

Prof. dr hab. Bartosz Rakoczy 

Kierownik Katedry Prawa Ochrony Środowiska i Publicznego Prawa Gospodarczego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Urodzony w 1973 r., polski prawnik, specjalista prawa ochrony środowiska, prawa wyznaniowego i prawa kanonicznego. W 2001 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych, w 2006 r. stopień doktora habilitowanego, w 2008 r. uzyskał tytuł prof. ndzw. Uniwersytetu Gdańskiego, a w 2009 r. tytuł prof. ndzw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, zaś postanowieniem z dnia 5 grudnia 2011 r. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego nadano mu tytuł naukowy profesora nauk prawnych. Członek Polskiego Towarzystwo Prawa Wyznaniowego. Radca prawny. Jest adwokatem Gnieźnieńskiego Trybunału Metropolitalnego orzekającego w sprawach dotyczących małżeństw kościelnych. Prowadzi seminarium doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie. W 2009 r. powołany przez Ministra Środowiska w skład Państwowej Rady Ochrony Przyrody na kadencję 2009-2014.

  • Dr hab. Mariusz Bogusz, prof. UG (Kierownik Katedry Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański)

Dr hab. Jarosław Czochański, prof. UG

Zakład Badań Krajobrazu i Kształtowania Środowiska, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański

Dr hab. nauk o Ziemi, prof. UG, geograf fizyczny, ekolog krajobrazu, wieloletnie doświadczenie zawodowe – naukowo-dydaktyczne i praktyczno-projektowe, prac. Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UG oraz Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego, specjalizuje się w zagadnieniach ochrony przyrody, krajobrazu i ochrony środowiska w planowaniu przestrzennym oraz geografii krajów nordyckich. Współautor audytu krajobrazowego województwa pomorskiego.

Dr hab. Dorota Pyć, prof. UG

Kierownik Katedry Prawa Morskiego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański

Doktor habilitowana nauk prawnych, profesor UG; przewodnicząca Komisji Prawa Morskiego Polskiej Akademii Nauk i redaktorka naczelna czasopisma naukowego„Prawo Morskie” PAN. Specjalizuje się w prawie morza, prawie morskim, prawie środowiska morskiego i zrównoważonego rozwoju. Autorka książek: „Prawo zrównoważonego rozwoju” (2006) oraz „Prawo Oceanu Światowego. Res usus publicum” (2011), a także artykułów naukowych z zakresu prawa morskiego i prawa morza; współautorka i współredaktorka publikacji: „Leksykon prawa morskiego. 100 podstawowych pojęć” (2020) oraz „Kodeks morski. Komentarz” (2022). W latach 2013–2015, powołana na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej, a następnie w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, była odpowiedzialna za sprawy gospodarki morskiej. W latach 2008-2019 – członkini Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Morskiego. W latach 2018–2021 kierowała międzynarodowym projektem SEAPLANSPACE –Instrumenty morskiego planowania przestrzennego dla zrównoważonego zarządzania morzem realizowanym w ramach Programu Unii Europejskiej Interreg Południowy Bałtyk 2014–2020; [ORCID: 0000-0003-0111-418].

Dr hab. Diana Trzcińska, prof. UG

Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański

 
Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, specjalizuje się w zagadnieniach prawa ochrony środowiska, prawa planowania zagospodarowania przestrzennego, prawa gospodarczego publicznego.

Dr hab. Katarzyna Małysa-Sulińska, prof. UJ 

Zakład Prawa Samorządu Terytorialnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński

Profesor w Zakładzie Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz członek etatowy w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Krakowie.

Dr hab. inż. arch. Izabela Mironowicz, prof. PG

Katedra Urbanistyki i Planowania Regionalnego, Wydział Architektury, Politechnika Gdańska 

Urbanistka radykalna, profesorka w Katedrze Urbanistyki i Planowania Regionalnego na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Bada przekształcenia miast. Wydaje jej się, że wie, iż najważniejszym wyzwaniem, przed jakim dziś stoją jest katastrofa klimatyczna, która wymusi funkcjonowanie miast przy zmniejszających się zasobach energii i w warunkach gospodarki pozbawionej wzrostu. To ostatnie – czyli gospodarkę bez wzrostu – uważa (zgodnie z postulatami 11 tysięcy naukowców, opublikowanymi w BioScience) za rzecz pożadaną, jednak stawiającą duże wyzwania przed miastami zarówno w kwestii kształtowania ich struktury jak i codziennego funkcjonowania. Stara się zrozumieć, jakie działania należy podejmować w celu zmniejszenia negatywnego wpływu miast na środowisko. Wierzy, że miasta nie są problemem, ale częścią rozwiązania. Zachowuje zatem „uczciwą nadzieję pesymistów”, o której pisał Dawid Juraszek. Nie znosi wyrażenia „tożsamość miejsca” (chętnie wyjaśni dlaczego). Zajmuje się także zagadnieniami prawnymi w planowaniu przestrzennym i kształceniem urbanistów w Europie. Poza tym profesorka wizytująca na uniwersytecie Paris Sorbonne i uniwersytecie Alpejskim w Grenoble. Zasiada w Radzie Naukowej Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung (IÖR) w Dreźnie oraz doradza słowackiej Komisji Akredytacyjnej. W latach 2011-2015 Sekretarz Generalna Association of European Schools of Planning (AESOP). Koordynatorka merytorytoryczna VI Kongresu Urbanistyki Polskiej w Gdyni. Zasiadała w Komitecie Naukowym European Week of Regions and Cities (EWRC) University doradzającym Komisji Europejskiej w zakresie organizacji i zawartości merytorycznej tego wydarzenia oraz Master Class skierowanej do młodych nakowców (2013-219). Chętnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi. Reprezentuje Polskę / Politechnikę Gdańską w European Council of Spatial Planners-Conseil Européen des Urbanistes (ECTP-CEU). 

Dr hab. Jakub H. Szlachetko

Katedra Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański

Z wykształcenia i zawodu prawnik-administratywista, a także urbanista. Pełni funkcję prezesa Zarządu Instytutu Metropolitalnego, think tanku wspomagającego funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego. Pod firmą „SZLACHETKO prawnicy&urbaniści” wykonuje zawód adwokata, specjalizującego się w obsłudze podmiotów administracji publicznej i procesów planistycznych. , gdzie prowadzi zajęcia z prawa i postępowania administracyjnego. W 2012 r. za działalność naukowo-badawczą został wyróżniony Nagrodą Miasta Gdańska im. Jana Uphagena. W 2018 r. został laureatem prestiżowego konkursu „Rising Star Prawnicy – liderzy jutra” organizowanego przez firmę Wolters Kluwer Polska i Dziennik Gazeta Prawna. W 2019 r. uzyskał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych wybitnych naukowców. Autor wielu opracowań naukowych i eksperckich, w tym książek: „Partycypacja społeczna w lokalnej polityce przestrzennej” (Warszawa 2017), „Normatywny model samorządu metropolitalnego” (Gdańsk 2020) – uznanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego najlepszą książką wydaną w roku 2020. Specjalizuje się m.in. w zagadnieniach samorządu terytorialnego, zarządzania metropolitalnego, rozwoju społeczno-gospodarczym, planowaniu przestrzennym i rewitalizacji.

Dr Maciej Kruś

Kancelaria Prawna dr Maciej Kruś; Zakład Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji UAM; radca prawny, komplementariusz Kancelarii Prawnej dr Maciej Kruś sp.k. Zajmuje się prawem zagospodarowania przestrzeni, prawem budowlanym oraz ochroną środowiska, w tym prawem odpadowym.

 dr Justyna Przedańska 

Instytut Nauk Administracyjnych, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławskiego

Jest doktorem nauk prawnych, sekretarzem redakcji miesięcznika „Samorząd Terytorialny”, zastępcą redaktora naczelnego i sekretarzem redakcji kwartalnika „Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych”, adiunktem w Zakładzie Ustroju Administracji Publicznej w Instytucie Nauk Administracyjnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.